BEROEPSVERENIGING VAN DE BELGISCHE SPECIALISTEN VOOR HARTZIEKTEN

Nederlandse vertaling van de STATUTEN 1

HOOFDSTUK I.

Benaming. – Zetel. – Voorwerp.

Art. 1.- Er wordt onder de Belgische specialisten voor hartziekten een Beroepsvereniging opgericht, die de benaming aanneemt van “Beroepsvereniging van de Belgische Specialisten voor Hartziekten” onder het stelsel der wet van 31 maart 1898 (Staatsblad van 8 april 1898).

Haar maatschappelijke zetel is te Brussel gevestigd.

Haar omschrijving strekt zich uit over geheel België.

Art. 2. –De vereniging heeft tot doel:

a)    de studie, de organisatie en de vervolmaking in het beoefenen van de cardiologie ten voordele van de zieken en voor de beste geneeskunde.

b)    De studie, de bescherming en de ontwikkeling der beroepsbelangen van haar leden.

c)    De handhaving van de solidariteit en van de beroepswaardigheid in de onderlinge betrekkingen van haar leden :

1)    onder elkaar,

2)    met de zieken,

3)    met de verschillende collectiviteiten,

4)    met de openbare machten.

HOOFDSTUK II.

Kategorieën leden.

Toetredingen.- Ontslagname.- Uitsluitingen.

Art. 3.- De Vereniging bestaat uit werkende leden en uit ereleden.

Art. 4.- De kandidaten, ten titel van werkend lid, moeten de volgende voorwaarden vervullen :

1° Dokter in de geneeskunde zijn en gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen in België.

2° Boven elk verwijt staan ten opzichte van erge overtredingen op de regels betreffende de eer, de welvoeglijkheid en de geneeskundige plichtenleer en geen enkele ernstige en definitieve tuchtmaatregel opgelopen hebben vanwege een Raad van de Orde der Geneesheren.

3°Het bewijs kunnen voorleggen van een gespecialiseerde cardiologische opleiding, de kwalificering als internist –hartspecialist verdienen en uitsluitend de cardiologie of een van haar takken beoefenen.  De cumulatie met de algemene geneeskunde is niet toegelaten.

Bij uitzondering zal het gelijktijdig uitoefenen van twee specialiteiten mogen aanvaard worden indien laatstgenoemde aanverwant zijn of indien de plaatselijke geographische toestand die verantwoorden.

Gediplomeerd zijn sedert 5 jaar en zich op de studie van de cardiologie toegelegd hebben in een of meer gespecialiseerde diensten gedurende 3 jaar als full-time of gedurende 5 jaar als part-time.

4° Voor de 15 oktober, die aan de statutaire algemene vergadering voorafgaat, per aangetekende brief, een aanvraag tot toetreding gericht hebben waarin verklaard wordt dat kennis genomen werd van de statuten en de verbintenis ze na te komen.  Deze aanvraag moet medeondertekend worden door twee peters, werkende leden, en moet de uitgebreidste inlichtingen verstrekken over het professionele curriculum vitae.  Zij zal de eventuele titels en publicaties van de kandidaten bevatten.

5° Indien deze voorwaarden vervuld zijn, zal het Bureau de kandidatuur overmaken aan een aannemingscommissie samengesteld uit zes leden en twee plaatsvervangende leden.  De leden van de Commissie worden bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering.  De verkiezing geschiedt om de twee jaar voor de helft der leden.  Bij eerste verkiezing zal het lot de uittredende leden aanwijzen.  In de mate van het mogelijk zullen twee universiteitsprofessoren, die de cardiologie onderwijzen, van rechtswege deel uitmaken van deze commissie en zullen niet aan verkiezing onderworpen zijn.  Een afgevaardigde van het Bureau van de Verenigde zetelt op de Commissie als waarnemer.

De leden van de Aannemingscommissie mogen geen peter zijn van de kandidaten.

6° De Aannemingscommissie verenigt zich ieder jaar in november; zij beslist alleen geldig bij gewone meerderheid der stemmen en indien de twee derden van de leden aanwezig zijn.  In geval van staking der stemmen wordt de kandidatuur verworpen.  De Commissie aanvaardt, weigert of stelt de kandidaat uit en neemt als beoordelingsmaatstaf de ancienniteit van het diploma, het aantal jaren proeftijd in een instelling of een gespecialiseerde dienst die de nodige waarborgen biedt, de eventuele verkregen diploma’s, de bekendheid, de wetenschappelijke werken, de uitsluitelijke praktijk van de cardiologie.  Ze omringt zich van alle mogelijke waarborgen en neemt alle nuttig geachte inlichtingen.  Zij zal eveneens rekening houden met de deontologische eigenschappen van de kandidaat.

De Commissie zal ook een beslissing nemen omtrent het geval van de toestanden voor de publikatie van onderhavige statuten, genoemd “verworven toestanden”.

7° De aanvaarding, door het Bureau aan alle leden van de Vereniging medegedeeld, wordt definitief indien geen der leden hiertegen binnen de twee maanden na deze bekendmaking per aangetekende briefberoep aantekend.  De weigering wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat die hiertegen beroep mag aantekenen bij de voorzitter der Vereniging, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na deze kennisgeving.

8° De eventuele weigering wordt medegedeeld aan de peters van de kandidaat.

9° De Algemene Vergadering beslist in laatste instantie, na het verslag van de Commissie en de uiteenzetting van de belanghebbenden te hebben gehoord.  Om geldig te beraadslagen, moet de vergadering bestaan uit minstens de helft plus een van de leden van de Vereniging, die in regel zijn met de thesaurie.

Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en deze tweede vergadering beslist geldig, zonder inachtneming van het aantal aanwezigen.

De stemming van de Vergadering is geheim.

Om toegelaten te worden, dient de kandidaat een aantal stemmen te behalen dat minstens gelijk is aan de helft plus een van het aantal stemmers.  In geval van mislukking zal de kandidaat zich opnieuw mogen voorstellen na verloop van minstens twee jaar.

Art. 5. – De werkende leden gaan de verbintenis aan :

1)   hun beroepsgeschillen tussen collega’s, met de zieken en zo mogelijk met de collectiviteiten of de openbare machten, in verzoening of door een scheidsrechterlijke beslissing te beslechten;

2)   de regels van de plichtenleer in het beroep na te leven onverminderd de bepalingen van de wet, houdende oprichting van de Orde der Geneesheren;

3)   de jaarlijkse bijdrage voorzien bij artikel 13 van de onderhavige statuten te betalen.

Art. 6. – Men verliest de hoedanigheid van lid der Vereniging :

1)   door ontslag.  Om geldig te zijn, dient het ontslag, per aangetekend schrijven, betekend te worden aan de Algemene Secretaris.  Er wordt hiervan kennis gegeven aan de Statutaire algemene vergadering.

2)   Door schrapping wegens niet-betaling der bijdrage gedurende twee achtereenvolgende jaren, nadat de schatbewaarder, per aangetekend schrijven, een verwittiging verzonden heeft.  Er wordt hiervan kennis gegeven aan de Statutaire algemene vergadering;

3)   Door uitsluiting beslist door de Algemene vergadering.  Voor iedere inbreuk op 1) – 2) van artikel 5 kan het Bureau, na het lid en de aanklagers gehoord te hebben, zo nodig, dit lid een verwittiging toesturen of een berisping, ofwel het lid uitnodigen zijn ontslag in te dienen.  Zo het lid weigert ontslag te nemen, wordt het geval voor de Algemene vergadering gebracht, die speciaal hiertoe werd samengeroepen.  Deze na het lid en de aanklagers gehoord te hebben, zo nodig, beslist met meerderheid van de stemmen der aanwezige leden over de uitsluiting of niet.

Iedere uitsluiting wordt onder gesloten omslag, met vermelding “Persoonlijk” aan alle leden van de Vereniging medegedeeld.  Tenzij de Algemene vergadering er anders over beslist, worden alle tuchtmaatregelen in het proces-verbaal ingeschreven.

Art. 7. – In geval van ernstige redenen kan het Bureau ambtshalve een lid schorsen tot aan de beslissing van de Algemene vergadering die geroepen is om uitspraak te doen over het uitsluitingsvoorstel.

Art. 8. – De titel van erelid kan worden toegekend aan alle personen, als erkenning voor bewezen diensten en verleende steun.  Hij wordt toegekend door de Statutaire algemene vergadering, die stemt bij meerderheid van de aanwezige leden, op voorstel van het Bureau.

HOOFDSTUK III.

Art. 9. – De Vereniging wordt beheerd door een Bureau van zeven leden, nl. een voorzitter, twee onder-voorzitters, een secretaris, een adjunct secretaris, een schatbewaarder en een adviseur.

In geval van stemming en bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  In geval van geheime stemming, zal de voorzitter beslissen, behalve verhaal bij de Algemene vergadering.

Het Bureau dient om de twee jaar voor de helft hernieuwd : de uittredende reeks wordt bij lottrekking aangeduid; de uittredende leden, met uitzondering van de secretaris en van de schatbewaarder, zijn niet onmiddellijk herkiesbaar, behalve voor andere functies als diegene die ze uitoefenden.

De verkiezing van de leden van het Bureau heeft plaats bij volstrekt meerderheid der stemmen van de werkende leden, die op de statutaire algemene vergadering aanwezig zijn.  De stemming moet geheim zijn.

Art. 10. – Het Bureau wordt bekleed met de meest uitgebreide macht ten aanzien van bestuur en beheer van de Vereniging  : verwerven en ontvangen, ontlenen, optreden voor het gerecht, enz., kortom alles wat de wet toelaat.

Art. 11. – Het Bureau vergadert ten minste éénmaal om de vier maand.

HOOFDSTUK IV.

Werking.

Art. 12. – De Vereniging mal alle overeenkomsten afsluiten, aankopen en commissieverhandelingen doen voor haar leden, binnen de perken en de voorwaarden vastgesteld in de wet van 31 maart 1898.

De Vereniging wordt in rechtszaken vertegenwoordigd door een der leden van het Bureau, te dien einde afgevaardigd.  Om geldig te zijn, moet elk document ondertekend worden door de voorzitter of door een der leden van het Bureau.

Art. 13. – De bronnen van inkomsten zijn :

1) een jaarlijkse bijdrage, opgelegd aan de werkende leden en waarvan het bedrag elk jaar, vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering;

2) toelagen, legaten en diverse subsidiën.  De uitgaven omvatten de onkosten wegens het beroepsverweer, de eventuele publicatie van een bulletijn, de bureelonkosten, enz.

Art. 14. – De rekeningen worden bijgehouden door de schatbewaarde en afgesloten op 31 december van elk jaar.

Op de Statutaire algemene vergadering legt het Bureau een versla voor over de volledige verrichtingen van het verlopen jaar.  De rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het door de Regering vastgestelde model.

De rekeningen moeten ten zetel van de Vereniging door de schatbewaarder voor nazicht ter beschikking gehouden worden van de leden, gedurende de vijftien dagen die aan de algemene vergadering voorafgaan.

De goedgekeurde rekeningen dienen door bemiddeling van het Bureau overgemaakt aan het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, voor de eerste maart van elk jaar.  Na aftrek der socialen lasten, zal het batig saldo in een bank, ofwel bij de spaarkas van de Staat gedeponeerd ofwel volgens de wet belegd worden.

De tijdens het dienstjaar beschikbare fondsen zullen bij een bank, bij de Spaarkas of bij de Postchecks gedeponeerd worden.

HOOFDSTUK V.

Vergadering.

Art. 15..- De Vereniging houdt ten minste éénmaal’s  jaars een vergadering, tussen 15 januari en 25 februari : het is de algemene statutaire vergadering, die één maand voor de vastgestelde datum wordt aangekondigd.

Deze bijeenkomst heeft plaats in Brussel.

Andere algemene vergaderingen mogen gehouden worden hetzij te Brussel, hetzij in andere steden op voorstel van het Bureau of van twintig werkende leden.

Art. 16. – De vergaderingen zijn niet openbaar.

Art. 17. – Verslagen kunnen voorgedragen worden aan de Vereniging.  Het Bureau zal hiertoe eventueel de verslaggever aanduiden.  De vergaderingen zijn gewijd aan de mededelingen van de leden en aan de eventuele bespreking der verslagen.  De opgave van de mededelingen worden verzonden aan de secretaris ten minste vijftien dagen voor de vergaderingen.

Art. 18. – De voorzitter neemt de leiding van de vergaderingen waar.  De vergadering kan slechts geldig beslissen nopens de punten die uitdrukkelijk op de dagorde zijn ingeschreven.

De beraadslagingen van het Bureau en van de Algemene Vergadering worden ingeschreven op genummerde bladen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris generaal.

HOOFDSTUK VI.

Wijzigingen aan de statuten. – Ontbinding.

Art. 19. – Wijzigingen der statuten zijn slechts geldig bij meerderheid van ten minste drie vierden der stemmen van de werkende leden die aanwezig zijn, op een te dien einde bijzonder belegde Algemene vergadering waarop ten minste de helft der stemgerechtigde leden, moeten aanwezig zijn.  De leden, belet de vergadering bij te wonen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, houder van een bijzondere volmacht.

Art. 20. – De duur van de vereniging is onbeperkt.  Tot ontbinding van de vereniging mag slechts besloten worden bij meerderheid van drie vierden der stemmen van de leden, die aanwezig zijn op een te dien einde bijzonder belegde Algemene vergadering waarop ten minste de helft der stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn.  De leden, belet de vergadering bij te wonen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, houder van een bijzondere volmacht.

De Algemene vergadering, die tot de ontbinding beslist, regelt, overeenkomstig de wet, het gebruik van het batig saldo en van het maatschappelijk fonds.  Zij benoemt drie vereffenaars belast met de uitvoering van de beslissingen.

HOOFDSTUK VII.

Algemene bepalingen.

Art. 21. – bij beslissing van de Statutaire algemene vergadering mag de Vereniging zich aansluiten bij het Algemeen Belgisch Geneesheren Verbond dat overeenkomstig de wet van 31 maart 1898 opgericht is.

Art. 22. – Elk geval, niet voorzien in de huidige statuten, wordt beslist door het Bureau, dat zich hierbij richt naar de voornoemde wet.

Een reglement van inwendige orde, opgesteld door het Bureau, zal voorgelegd worden aan de Algemene vergadering en zal toegepast worden na goedkeuring

1 Statuten bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State op 7 september 1951, behelzende de wijzigingen die bekrachtigd werden bij beslissingen van de Raad van State van 12 maart 1953 en 24 februari 1955.